detimslogo

obeclogo

 

logozš

 

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

- stravné vyplaťte vedúcej školskej jedálne na Obecnom úrade mesačne vopred do 25 dní príslušného kalendárneho mesiaca podľa čl. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 35/2008 prijatého Obecným zastupiteľstvom obce Nižný Hrušov zo dňa 25.7.2008.

- neprítomnosť dieťaťa (odhlásenie zo stravy) nahláste kuchárkam do 7.30 hod. ráno na telefónnom čísle – 0918 614 811, alebo priamo vedúcej školskej jedálne. V opačnom prípade sa Vám bude účtovať plná stravná jednotka.

Obec Nižný Hrušov určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:

 

desiata

obed

olovrant

spolu

Materská škola

/stravníci od 2-do 6 rokov/

0,26 €

0,64 €

0,22 €

1,12 €

Základná škola

/stravníci od 6-11 rokov/

 

0,95 €

 

0,95 €

Zamestnanci MŠ, ZŠ, ŠK, a cudzí stravníci /v zmysle uzn.č.94/2007/

 

1,11 €

 

 

1,11 €

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku  finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa  vekových kategórií stravníkov.

Výška režijných nákladov na 1 stravníka sa určuje : 1,28 €

Určenie podmienok platenia príspevku prijatých Všeobecne záväzným nariadením           č. 35/2008 zo dňa 25.7.2008

  1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet Školskej jedálne na základe vystaveného šeku školskej jedálne vedenom vo VÚB, a.s. pob. Vranov nad Top. č. účtu 1659415153/0200 alebo v hotovosti do pokladne Školskej jedálne a to mesačne vopred najneskôr do 25 dní príslušného kalendárneho mesiaca.
  2. Prípadnú  neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto: telefonicky - mobil č. 0918 614 811, osobne u vedúcej školskej jedálne alebo zamestnankýň kuchyne.
  3. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.
  4. V prípade neuhradenia finančného príspevku na stravovanie za 2 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace a po druhom písomnom upozornení bude žiak/dieťa vylúčené zo stravovania až do uhradenia nedoplatku (uzn. č.110/2004).

Čiastočná úhrada neinvestičných výdavkov MŠ

Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov MŠ prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Zákon č. 245/2008

Výšku príspevku 4 € mesačne na jedno dieťa určil zriaďovateľ – Obecný úrad v Nižnom Hrušove  (Všeobecné záväzné nariadenie č. 36/2008 doplnok č.1 zo dňa 25.9.2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole). Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.11.2009.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa podľa Zákona č. 245/2008 – Školský zákon - § 28 - prvý oddiel:

-                     ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

-                     ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi

-                     ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

-                     ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

-                     ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými záväznými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného  príspevku

Okrem tohto príspevku je rodič  povinný uhradiť príspevok za stravovanie dieťaťa, pokiaľ  sa v MŠ stravuje. Poplatky sa uhrádzajú v čase do 5. dňa v mesiaci za náklady spojené s hmotným zabezpečením a za stravu mesačne vopred najneskôr do 25 dní príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia

Návštevy

TOPlist

Jedálny lístok

04.02.2019- 08.02.2019

jedalny-listok1

Interiér materskej školy

malaá skupina

Free website templates Joomlashine.com