detimslogo

obeclogo

 

logozš

 

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

DENNÝ PORIADOK – MŠ Nižný Hrušov – šk.rok 2013/2014.

od  6.30 hod. - do 9.00 hod. hry a hrové činnosti
  pohybové a relaxačné činnosti
  osobná hygiena
od 9.00 hod. - do 9.20 hod. desiata
od 9.20 hod. - do 12.00 hod.

edukačné aktivity

  pobyt vonku
  osobná hygiena
od 12.00 hod. - do 12.30 hod. obed
od. 12.30 hod. - do 14.50 hod. odpočinok
  osobná hygiena
od 14.50 hod. - do 15.10 hod. olovrant
od 15.10. hod. - do 16.00 hod. hry a hrové činnosti, rozchod

DENNÝ PORIADOK – je rozvrh účelne usporiadaných činnosti primeraných veku, stupňu a druhu školy. Je to súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v materskej škole. Má rešpektovať vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Vymedzuje striedanie činnosti, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činnosti, ktoré zabezpečujú plynulý holistický /globálny/ rozvoj dieťaťa. Miera zaťaženia určitou činnosťou musí byť primeraná detskému organizmu, požiadavky navodené takou formou, aby vzbudzovali záujem dieťaťa o činnosť, aby úlohy boli náročné, ale pritom zrozumiteľné a zvládnuteľné.

Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa:

 • Hry a hrové činnosti dieťaťa
 • Pohybové a relaxačné cvičenia
 • Pobyt vonku
 • Odpočinok
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • Edukačnú aktivitu
 • Hry a hrové činnosti dieťaťa:
  Sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry, a hrové aktivity detí. Ich súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita. Hry a hrové činnosti sa môžu v priebehu dňa opakovať niekoľko krát /2,3,/ Ak majú hrové činnosti dieťa rozvíjať, musia byť obsažné a rozmanité..V organizačnej forme sú zastúpené symbolické /námetové/, konštruktívne, zážitkové - dramatizujúce. Osobité sú hry s pravidlami, ktoré sa zaraďujeme frekventovanejšie do edukačnej aktivity, alebo do pobytu vonku.
   
 • Pohybové a relaxačné cvičenia:
  Keďže k zdravému vývinu dieťaťa nestačí len spontánny pohyb,zaraďujeme sem aj zdravotné cviky, ktoré zabezpečia dôsledný rozvoj pohybového aparátu a vyvážené posilňovanie všetkých svalových skupín. S deťmi staršími, ako 5rokov používame telovýchovnu terminológiu. Pravidelné telovýchovné aktivity majú u dieťaťa preventívný účinok. Realizujeme ich každý deň. Priaznivo podnecujú nielen telesný, ale aj duševný rozvoj.
   
 • Pobyt vonku:
  Obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Zaraďujeme tu aj edukačnú aktivitu. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, je silný dážď, /nie mrholenie/,silný nárazový vietor, prudké mrazivé počasie.
   
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu:
  Realizujeme ich vždy v pevne stanovenom čase. Dodržiavame trojhodinový interval medzi jedlami. Pozornosť venujeme stolovaniu, úprave prostredia, pokojnej atmosfére v jedálni. Uplatňujeme individuálny láskavý prístup k dieťaťu. Vytvárame u detí návyk umývania rúk pred každým jedlom, po každom použití toalety, po každom znečistení rúk.
 • Odpočinok:
 • Edukačná aktivita:

Je dôležitá, zmysluplná, cieľavedomá a systematická, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu  ISCED 0 sa predprimárne vzdelávanie realizuje prostredníctvom organizačnej formy - edukačnej aktivity.
Realizuje sa:
- v skupine detí
- frontálne, so všetkými prítomnými deťmi
- individuálne
Edukačné aktivity sú založené na aktívnej účasti dieťaťa, na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a zážitkovom učení.
Nový Školský vzdelávací program /ŠVP/ obmedzuje odovzdávanie hotových poznatkov deťom a poúčanie detí. Každé dieťa dostane šancu pomáhať, plánovať, navrhovať jednotlivé aktivity, používať pomôcky a tým sa podieľať na vlastnom osobnostnom rozvoji.


 • Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Nie je správne, ak sa preceňuje jedna z nich, pretože všetky majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
 

Návštevy

TOPlist

Jedálny lístok

04.02.2019- 08.02.2019

jedalny-listok1

Interiér materskej školy

malaá skupina

Free website templates Joomlashine.com